Φορολογία Πλοίων Δεύτερης Κατηγορίας.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.27/1975 (Α’ 77), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α’ 201), ορίζεται ότι: «1. Ο φόρος πλοίων δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του παρόντος νόμου υπολογίζεται ετησίως ανά κόρο ολικής χωρητικότητας (GROSS) αυτού και καταβάλλεται σε ευρώ με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

Κλίμακα σε κόρους ολικής χωρητικότητας Φορολογικός συντελεστής κλίμακας σε ευρώ ανά κόρο ολικής χωρητικότητας Φόρος κλίμακας (σε ευρώ) Συνολική χωρητικότητα σε κόρους (GROSS) Συνολικός ετήσιος φόρος (σε ευρώ)
20 0.90 18,00 20 18,00
30 1,05 31,50 50 49,50
50 1,14 57,00 100 106,50
Γα κόρους άνω των 100 1,20

Ορίζεται ελάχιστο ποσό φόρου διακόσια (200) ευρώ σε περίπτωση που ο υπολογιζόμενος φόρος πλοίου με βάση την παραπάνω κλίμακα είναι μικρότερος από το ποσό αυτό, με εξαίρεση τα αλιευτικά πλοία και τα ρυμουλκά του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου που υπάγονται σε μηδενικό συντελεστή.

2. Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο υπολογιζόμενος φόρος, πολλαπλασιάζεται με τους ακόλουθους συντελεστές ανά είδος πλοίου:

στ. Γα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, με συντελεστή 5.

Επειδή, ωστόσο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 147 του ν.4808/2021 (ΦΕΚ Α 101), η οποία τροποποίησε την ανωτέρω παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975, ορίζεται ότι: «1. Η περ. στ’της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975 (Α’77) που αφορά τον υπολογισμό του φόρου στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής αντικαθίσταται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

2. Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο υπολογιζόμενος φόρος, πολλαπλασιάζεται με τους ακόλουθους συντελεστές ανά είδος πλοίου:

στ. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ανάλογα με το μήκος τους ως εξής:

Ολικό μήκος σε μέτρα Συντελεστής φόρου
μέχρι και 7 0,5
7.01-12 1
άνω των 12 5

Άρθρο 147 Υπολογισμός φόρου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 27/1975 με παρ.1 του άρθρου 58 του ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α’ 201) με παρ.1 του άρθρου 147 του ν.4808/2021 (ΦΕΚ Α 101)
Η παρ. 1 εφαρμόζεται για το φορολογικό έτος 2020 και μετά.
01/06/2022

Want more in English?

Contact Us!

Dynamic Boats | Tzalavras

DYNAMIC BOATS | TZALAVRAS

307, Evelpidon avenue & Kolokotroni street

Koropi, GR19442, Athens, Greece

+30 210 96 56 641

espa@DynamicBoats.com

DynamicBoats.com

Καταχωρίστε τα στοιχεία σας για περισσότερες πληροφορίες.

Enter your details and we will contact you for more information.

Όνομα / First Name

Επώνυμο / Last Name

Κινητό / Mobile

Email

Προτιμάτε επικοινωνία με / Do you prefer contact by?