ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΟΡΟΙ-ΟΡΙΣΜΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

 1. ΠΕΛΑΤΗΣ κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται στον χώρο της ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ η DYNAMIC BOATS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΛΑΒΡΑΣ με έδρα στην οδό Τομπάζη 12, στον Άλιμο και υποκατάστημα στην λεωφόρο Ευελπίδων (πρώην Βάρης Κορωπίου) 307 & Κολοκοτρώνη, Κορωπί.
 3. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ η χερσαία απόθεση σε υπαίθριο χώρο ΣΚΑΦΟΥΣ στο υποκατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
 4. ΣΚΑΦΟΣ κάθε σκάφος, βάρκα, όχημα, αντικείμενο με τα εξαρτήματα και παραρτήματα του.
 5. Με την είσοδο στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνετε στο γραφείο την παρουσίας σας, τα στοιχεία σας και τον σκοπό της επίσκεψης σας και υπογράφετε στο βιβλίο επισκεπτών.
 6. Με την είσοδο στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχεσθε όλους τους όρους λειτουργίας, στάθμευσης, χερσαίας απόθεσης, πραγματοποίησης εργασιών και συμπεριφοράς που αναφέρονται παρακάτω και οι οποίοι ισχύουν και αναδρομικά.
 7. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύονται οι αγοραπωλησίες από τον ΠΕΛΑΤΗ ή μέσω τρίτων εντός της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
 8. Σε περίπτωση πώλησης ή/και μεταβίβασης κατά την διάρκεια παραμονής εντός της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αυτή δικαιούται την νόμιμη προμήθεια.
 9. Ελάχιστη χρονική χρέωση ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ορίζονται οι τρεις μήνες.
 10. Ελάχιστη χρονική μονάδα χρέωσης ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ορίζονται οι τρεις μήνες.
 11. Το τίμημα και η εφάπαξ χρέωση προκαταβάλλεται με την είσοδο στο χώρο στάθμευσης και κατόπιν το μηνιαίο τίμημα επί την ελάχιστη χρονική μονάδα χρέωσης το πρώτο τριήμερο κάθε διαδοχικού τριμήνου μέχρι την έξοδο.
 12. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη και ουδεμία ευθύνη αποζημίωσης φέρει σε περίπτωση πυρκαγιάς, κλοπής και οποιουδήποτε άλλου κινδύνου.
 13. Κάθε είδους εργασία ή υπηρεσία ή παροχή πρέπει να ζητείται από τον ΠΕΛΑΤΗ και να συμφωνείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγράφως με επιπλέον χρέωση.
 14. Απαγορεύονται επισκέψεις πλην του ΠΕΛΑΤΗ.
 15. Σε περίπτωση επίσκεψης στο ΣΚΑΦΟΣ από τον ΠΕΛΑΤΗ απαιτείται ειδοποίηση 1 (μια) εργάσιμη ημέρα πριν.
 16. Ώρες και ημέρες λειτουργίας υποκαταστήματος ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30-17:30 εκτός επίσημων αργιών ή ανωτέρας βίας.
 17. Το ΣΚΑΦΟΣ πρέπει να είναι ασφαλισμένο σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική ΕΤΑΙΡΕΙΑ και να εκχωρήται το ασφαλιστήριο στην DYNAMIC BOATS | TZALAVRAS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡ. ΤΖΑΛΑΒΡΑΣ για όσο διάστημα παραμείνει στην επιχείρηση μας όπως φαίνεται από το επίσημο βιβλίο εισερχομένων – εξερχομένων. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα ζητήται εγγράφως από την DYNAMIC BOATS | TZALAVRAS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡ. ΤΖΑΛΑΒΡΑΣ να ασφαλίσει υπέρ της ΕΤΑΙΡΕΙΑς DYNAMIC BOATS | TZALAVRAS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡ. ΤΖΑΛΑΒΡΑΣ το σκάφος μου δαπάναις μου.
 18. Όλα τα στοιχεία που δηλώνονται από τον ΠΕΛΑΤΗ είναι αληθή και επίκαιρα και σε περίπτωση αλλαγής των θα ενημερώνω την επιχείρηση εντός 15 ημερών από την αλλαγή αυτών.
 19. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ενεργεί για τον ευατό του, σεκάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να μας ενημερώνει άμεσως και γραπτώς υποβάλλοντας όλα τα σχετικά αποδεικτικά.
 20. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται να προσκομίσει οποιοδήποτε πρωτότυπο οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί και είναι απαραίτητο για την ταυτοποίηση αυτού και του ΣΚΑΦΟΥΣ του.
 21. Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και κάθε είδους επίβάρυνση η οποία θα υπολιγιστεί.
 22. Έξοδα και χρεώσεις που προκύπτουν ή θα προκύψουν λόγο παραβίασης ή/και μη τήρησης όρων και συμφωνιών βαραίνουν εξολοκλήρου τον ΠΕΛΑΤΗ.
 23. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2109656641, 6944315166, 2109656643, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@DynamicBoats.gr.
 24. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν έλαβε γνώση του παραπάνω κειμένου καθώς αυτό βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό χώρο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ DYNAMICBOATS ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΛΑΒΡΑΣ στην διεύθυνση http://www.dynamicboats.com/terms/ και είναι δημόσιο και διαθέσιμο. Επίσης βρίσκεται αναρτημένο στο γραφείο της ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο υποκατάστημα της στην λεωφόρο Ευελπίδω (πρώην Βάρης Κορωπίου) 307 & Κολοκοτρώνη, Κορωπί.
 25. Όλα τα παραπάνω θεωρούνται ουσιώδη, εύλογα, δίκαια και αποδεκτά και δεν δύνανται να ανατραπούν εις βάρος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
 26. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει τα «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΟΡΟΙ-ΟΡΙΣΜΟΙ-ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ» χωρίς καμία προειδοποίηση
 27. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει υποχρέωση να αναρτά τα παραπάνω στον διαδικτυακό χώρο της στην διεύθυνση https://dynamicboats.com/terms ή/και https://dynamicboats.com/el/όροι, η διαθεσιμότητα του οποίου δεν είναι υπό τον έλεγχο της.
 28. Κάθε επικοινωνία εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ γίνεται κατόπιν αιτήματος και ενδιαφέροντος σας ή/και στα πλαίσια γενικής πληροφόρησης σε στοιχεία που είναι ήδη νομίμως δημόσια κατα οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο.
 29. Λαμβάνεται την υποχρέωση ότι οι πληροφορίες που αιτηθήκατε και λάβατε δεν θα χρησιμοποιηθουν σε παρέκκλιση συνήθων εμπορικών πρακτικών και καλής πίστης και ούτε για εμπορική κατασκοπία.
 30. Ηλεκτρονικό μηνύμα: περιέχει πληροφορίες που προορίζονται μόνο για τα πρόσωπα φυσικά ή νομικά στα οποία απευθύνεται και μπορεί να περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες. Εάν ο αναγνώστης του ηλεκτρονικού μηνύματος δεν είναι ο προοριζόμενος αποδέκτης ή ο υπεύθυνος για την παράδοση του στον προοριζόμενο αποδέκτη, οποιαδήποτε διάδοση, αντιγραφή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση ή/και ενέργεια επικαλούμενη αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα απαγορεύεται αυστηρώς. Ο αποστολέας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή καταστροφή των δεδομένων σας ή του ηλεκτρονικού σας συστήματος που ενδέχεται να προκύψουν κατά την χρήση των δεδομένων που περιέχονται ή/και μεταδίδονται σε αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα. Εάν λάβατε αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα εκ παραδρομής παρακαλώ ενημερώστε αμέσως τον αποστολέα με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@DynamicBoats.gr και διαγράψτε αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα στο σύνολο του εξ’ ολοκλήρου του συστήματος και λογαριασμού σας τοπικών ή απομακρυσμένων. Οι απόψεις που εκφράζονται είναι προσωπικές εκτός αν ορίζεται αλλιώς.