Επιδότηση επιχειρήσεων για την αγορά σκάφους. Επιδότηση σκαφών αναψυχής.

Επιδότηση επιχειρήσεων για την αγορά σκάφους.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής από 22 Μαρτίου 2023 και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Business subsidy for the purchase of a boat.

Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

“Green Transition for SMEs” Action Bundle

Οι δράσεις ενισχύουν την πρωτοβουλία για επενδυτικές προτάσεις που αποσκοπούν στην εκμετάλλευση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στη βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και στη γενικότερη δραστηριοποίησή τους.

Επιπλέον, υποστηρίζουν ενέργειες που εφαρμόζουν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και καλύτερες πρακτικές σε ζητήματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

The actions aim to enhance the initiative for investment proposals targeting the exploitation and development of modern technologies, improving produced goods and/or provided services, as well as their overall activation.

Additionally, they support actions that implement modern technologies, infrastructure, and best practices in matters of energy upgrading and circular economy.

Καταχωρίστε τα στοιχεία σας για περισσότερες πληροφορίες.

Enter your details and we will contact you for more information.

Όνομα / First Name

Επώνυμο / Last Name

Κινητό / Mobile

Email

Προτιμάτε επικοινωνία με / Do you prefer contact by?

0
Δράση 1 Προϋπολογισμός
0
Δράση 2 Προϋπολογισμός

Συνοπτική παρουσίαση.

Επικοινωνήστε για να επιλύσουμε μαζί προβλήματα που ίσως επηρεάζουν την ένταξη της επένδυσης σας.

Οι συνολικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων παρουσιάζονται αναλυτικά στον οδηγό της Δράσης.

Η Δέσμη Δράσεων θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφέρειας, εφόσον παραμένουν σε ισχύ οι σχετικοί κανονισμοί χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων (651/2014, 1407/2013), προσαυξημένου κατά 20% ανά κατηγορία Περιφέρειας.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημ​​​ερομηνία/ώρα ηλεκτρονικής οριστικοποίησης.​​

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

​Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου: Είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Σε ποιους απευθύνεται

Δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας.
 • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης.
 • Να έχουν 3 ​τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
 • Επιπλέον θα πρέπει να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Τι χρηματοδοτείται

Δράση 1

«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»​

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές δαπάνες)
 • Εξοπλισμός (Green)
 • Πιστοποίηση προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Τεχνικές μελέτες & συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Μεταφορικά μέσα (Green​) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
 • Μισθολογικό κόστος πρόσθετων εργαζομένων – (από 1 έως 3 ΕΜΕ)
 • Έμμεσες δαπάνες

Προϋπολογισμός

Δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Προϋπολογισμός Δράσης: 300.000.000€

Προϋπολογισμός Επένδυσης: από 201.000€ έως 1.000.000€

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Για λόγους μεγαλύτερης συμπληρωματικότητας η χρηματοδότηση γίνεται με χρήση της Κοινής Στήριξης (άρθρο 25 Κ (ΕΕ) 2021/1060) για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ+.

Κατανομή προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφερειών:

 • 66.000.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο
 • 234.000.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος

Σε ποιους απευθύνεται

​Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες ​πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Να έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας.
 • Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης.
 • Να έχουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.​​​​​​

 

Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα

Τι χρηματοδοτείται

Δράση 2

«Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»​

 • ​Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές δαπάνες)
 • Εξοπλισμός (Green)
 • Πιστοποίηση προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας – ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Τεχνικές μελέτες & συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Μεταφορικά μέσα ​​​​(Green) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα
 • Μισθολογικό κόστος πρόσθετων εργαζομένων – (από 1 έως 3 ΕΜΕ )
 • Έμμεσες δαπάνες

Προϋπολογισμός

Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Προϋπολογισμός Δράσης: 400.000.000€

Προϋπολογισμός Επένδυσης: από 30.000€ έως 200.000€

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Για λόγους μεγαλύτερης συμπληρωματικότητας η χρηματοδότηση γίνεται με χρήση της Κοινής Στήριξης (άρθρο 25 Κ (ΕΕ) 2021/1060) για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ+.

Κατανομή προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφερειών:

 • ​88.000.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο​
 • 312.000.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος
0
Ποσοστό έως
0
Επένδυση έως
0
Επιδότηση έως

Επιδότηση Επένδυσης

Επιδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην κατηγορία θαλάσσιος τουρισμός, στην οποία περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις.

Ασφάλεια

Το κεφάλαιο είναι ασφαλισμένο με απαραβίαστους τρόπους:

 1. Ανάπτυξη Τουρισμού.
 2. Ποιότητα Προϊόντων.
 3. Ασυναγώνιστες Τιμές.
 4. Αυξημένη Επιδότηση.

Ευκαιρία

Τα πρόγραμματα για επιχειρήσεις προσφέρουν για επυνδύσεις:

 1. από 30.000€
 2. έως 1.000.000€

Επιδότηση

 1. έως 50%
 2. έως 500.000€

Κερδοφορία

Η απόκτηση FIART είναι μια σίγουρη επένδυση.  Συνδυασμένη με το χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ και τις πρωτοποριακές υπηρεσίες της DYNAMIC BOATS γίνεται μια ασυναγώνιστη επιχειρηματική δράση που αποφέρει υψηλές αποδόσεις.

Fiart 35SW

H καλύτερη πρόταση της αγοράς!

Καλέστε μας!

…απολαύστε το καινούργιο σας σκάφος το καλοκαίρι.

Fiart 39SW

H καλύτερη πρόταση της αγοράς!

Καλέστε μας!

…απολαύστε το καινούργιο σας σκάφος το καλοκαίρι.

Fiart 43SW

H καλύτερη πρόταση της αγοράς!

Καλέστε μας!

…απολαύστε το καινούργιο σας σκάφος το καλοκαίρι.

Fiart P54

H καλύτερη πρόταση της αγοράς!

Καλέστε μας!

…απολαύστε το καινούργιο σας σκάφος το καλοκαίρι.

Looking for a profitable and safe investment?

If you are willing to invest in the booming Greek tourism industry and get

up to 50% and up to 500.000 EURO funding

then contact us.

Dynamic Boats | Tzalavras

DYNAMIC BOATS | TZALAVRAS

307, Evelpidon avenue & Kolokotroni street

Koropi, GR19442, Athens, Greece

+30 210 96 56 641

espa@DynamicBoats.com

DynamicBoats.com

Καταχωρίστε τα στοιχεία σας για περισσότερες πληροφορίες.

Enter your details and we will contact you for more information.

Όνομα / First Name

Επώνυμο / Last Name

Κινητό / Mobile

Email

Προτιμάτε επικοινωνία με / Do you prefer contact by?